gebruik van opnamen

Tijdens de lessen, workshops, salons en andere activiteiten kunnen foto’s  en filmopnames worden gemaakt. Foto’s kunnen gebruikt worden voor promotiemateriaal, de website en social media van La Escuela. De foto’s worden niet verstrekt aan derden, behoudens in de gevallen waartoe de wet verplicht.
Wij vragen altijd eerst nadrukkelijk toestemming.

Als je toestemming hebt gegeven kun je altijd van mening veranderen. La Escuela verlangt dan een redelijke termijn voor het verwijderen van opnamen.

 

Wie bezwaar heeft tegen het maken van opnames in algemene zin, kan dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij La Escuela.

privacyverklaring
Argentijnse Tangodansschool La Escuela

Toelichting

Op 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze wet regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming van de privacy.
La Escuela is verplicht om haar leden te informeren hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.
Bij inschrijving geef je namelijk toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens. Graag geven wij in dit privacy statement een heldere uiteenzetting hoe wij omgaan met je gegevens en wat ons protocol is inzake beeldmateriaal.

La Escuela hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.laescuela.nl

bettiebolks@hotmail.com

Bettie Bolks

Boumaboulevard 419, 9723 ZS Groningen

Telefoon +31 ‭(050) 750 33 52‬

 

Persoonsgegevens

La Escuela verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. La Escuela verzamelt geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • rol (leider/volger)
 • lesniveau en/of aantal lesjaren
 • lesdag en -tijd
 • eventuele lespartner

 

Doel

Deze gegevens zijn nodig om onze dienst naar behoren te kunnen aanbieden. La Escuela verwerkt jouw persoons-gegevens voor de volgende doelen:

 • de juiste dienst aan te bieden m.b.t. rol, niveau, lesdag en -tijd, lespartner.
 • je te informeren over salons, cursussen en andere activiteiten.
 • je te informeren over wijzigingen.
 • toezenden van onze e-mail-nieuwsbrief.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

La Escuela gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen en neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. 
>>

 

 

>>
La Escuela gebruikt de volgende computersystemen: MailChimp om:

 • je te informeren over salons, cursussen, andere activiteiten en wijzigingen.
 • toezenden van onze nieuwsbrief.

 

Bewaartermijn

La Escuela bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om onze diensten te kunnen leveren.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • persoonsgegevens vijf jaar.
 • financiële gegevens 7 jaar ten behoeve van de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens

La Escuela verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ten behoeve van het verzenden van de e-mail-nieuwsbrief en plenaire informatie via e-mail worden namen en e-mail-adressen gedeeld met het bedrijf Elzo Smid Ontwerp te Groningen.

 

Cookies

La Escuela gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door La Escuela en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bettiebolks@hotmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

La Escuela wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoons-gegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

La Escuela neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar-making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Bettie, al dan niet via bettiebolks@hotmail.com.